Behandelovereenkomst

Praktijk Inti
Almaatsweg 4, 7856TJ Benneveld

Bepalingen betreffende de behandelovereenkomst

 • De homeopaat is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten
  van patiënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige
  Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De homeopaat zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn
  van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen
  de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De homeopaat die werkt
  met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met
  beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.
 • De homeopaat houdt een patiëntendossier bij. De patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen
  dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
 • De homeopaat verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de patiënt
  in alle fasen van de behandeling. De patiënt verplicht zich middels het anamnesegesprek
  relevante informatie aan de homeopaat te verstrekken.
 • De homeopaat betracht geheimhouding ten aanzien van door de patiënt verstrekte gegevens, die
  in het dossier worden opgeslagen. Voor uitzonderingen hierop is de schriftelijke toestemming
  nodig van de patiënt.
 • De homeopaat verplicht zich de patiënt correct door te verwijzen naar een collega-zorgverlener of
  een arts, indien de behandeling niet effectief en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien
  de patiënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze
  eenzijdig beëindigen. Indien de patiënt tegen het advies in van de homeopaat de overeenkomst
  beëindigt, zal de patiënt op verzoek van de homeopaat een verklaring ondertekenen waarin hij te
  kennen geeft dat hij tegen het advies van de homeopaat in de behandeling voortijdig heeft
  beëindigd. De homeopaat kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van
  argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de
  overeenkomst voortzet. De homeopaat zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven
  verlenen, totdat de patiënt een overeenkomst met een andere zorgverlener heeft kunnen sluiten.
 • De patiënt gaat akkoord met de tariefstelling van €85,- of 95(euro) voor het eerste consult met
  intakegesprek en met het bedrag van €35,- tot €65,- per sessie hierop volgend. voor details zie website.
 • De patient weet dat er geen vergoeding mogelijk is van de ziektekostenverzekering.
 • Betalingswijze van de behandelingen is op rekening of contant per consult.
 • De patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders
  kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Voor klachten over de behandeling kan de patiënt zich voor het klachtrecht wenden tot het NIBIG
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in
  het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt.
 • Ondergetekenden, Erna Koole van praktijk Inti

  en ……………………………………………………………….en…………………………………………………………..

  verklaren hierbij Klassiek Homeopathische behandeling (van hun kind) te zijn overeengekomen.

  Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de behandeling zal plaatsvinden.

  Ondertekening:

  Benneveld     d.d. ……………………………………………

  Therapeut:

  …………………………………………

  Ouder/verzorger 1,                           Ouder/verzorger 2,                           client

  ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Naam kind:

  …………………………………………………………………………………………………………….

Klik hier om deze behandelovereenkomst te downloaden.